NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCEDURA DE RECRUTARE

1. Informații generale

1.1 Confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale „CON-A” S.R.L., cu sediul cu sediul in Șelimbăr, str. M.Viteazu nr. 2B număr de înmatriculare J32/586/1991, cod fiscal RO792555 (denumită în continuare în mod prescurtat „Societatea”, „Angajatorul”, „noi” ori similar). Înainte de a ne trimite date personale, vă încurajăm să citiți cu atenție această NOTA DE INFORMARE pentru că oferă informații în legătură cu modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale în cazul în care candidați pe un post în societatea CON-A S.R.L..

1.2 În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate în prezentul document, Societatea poate să prelucreze date cu caracter personal, primite de la dumneavoastră, aparținând altor persoane fizice vizate (ca de exemplu, membrii familiei dumneavoastră) fără a beneficia însă de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. În acest context, înainte de a dezvălui către noi aceste date, este responsabilitatea dumneavoastră să informați aceste persoane în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal conform prezentei Note de informare și să obțineți consimțământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

1.3 Conform RGPD[1], „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

[1]  REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).

2. Categorii de persoane vizate

2.1 Persoanele vizate sunt potențialii salariați (candidați) care aplică pentru un post în cadrul Societății, în mod direct, la sediul nostru, sau punctele de lucru ale Societății, prin firme de recrutare specializate, ori online prin intermediul site-ul nostru www.cona.ro.

3. Categorii de date personale prelucrate

3.1 Categoriile de date colectate  în procesul de recrutare la care doriți să participați pot fi: datele de contact și identificare generală (numele, prenumele, sexul, data și locul nașterii, seria și numărul cărții de identitate, starea civilă, cetățenia, adresa de corespondență, adresa de domiciliu/reședința, adresa de e-mail/telefonul/faxul, semnătura), datele personale incluse în CV-uri, detalii/dovezi despre educație, competență, experiență și formare profesională, diplome, atestate și calificări profesionale, date despre permisul de conducere, scrisori de recomandare, date medicale privind medicina muncii necesare la recrutare (dizabilități/grad de handicap, restricții la muncă),  date privind remunerația solicitată, cazierul judiciar (doar dacă este necesară prelucrarea conform prevederilor legale), datele rezultate din interviul/concursul/examenul la care participați, datele pe care Societatea le generează intern în legătură cu dumneavoastră, precum și alte date personale pe care, după caz, le puteți furniza direct către noi în legătură cu scopul prelucrării.

3.2 În legătură cu sursa datelor personale, majoritatea datelor personale sunt furnizate către noi direct de către dumneavoastră (fizic, la sediul nostru ori la punctele de lucru ale societății noastre, în cadrul eventualelor interviuri sau online prin pagina „cariere” a site-ul nostru), dar unele date pot fi obținute de la terți, de exemplu firme de recrutare la care ați apelat, foști angajatori – în condițiile Codului muncii, eJobs, LinkedIn și alte surse disponibile public.

4. Scopul prelucrării și temeiul legal

4.1    În scopul recrutării de către Societate a potențialilor salariați, pentru a evalua calificările acestora (candidaților), pentru a comunica cu aceste persoane în vederea recrutării, pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale încheierii contractului individual de muncă (dacă recrutarea are succes), ori îndeplinirii interesului nostru legitim în legătură cu acest scop al prelucrării, folosim datele personale conținute în CV-urile, diplomele și documentele pe care le primim în scopul recrutării.

4.2 În acest caz, prelucrarea datelor va avea la baza consimțământul dumneavoastră, ori efectuarea demersurilor de către Societate înainte de încheierea contractului de muncă, ori îndeplinirea unei obligații legale a Societății, ori un interes legitim al Societății în legătură cu scopul prelucrării, ori protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, ori protejarea pe cale administrativă, judiciară sau arbitraj a unor interese legitime a Societății în legătură cu scopul prelucrării.

5. Dezvăluirea datelor personale

5.1 Nu dezvăluim către terți aceste date personale, dar în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate, Societatea, doar în măsura în care va fi necesar, va putea dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:

a) furnizori de servicii, colaboratori, împuterniciți sau parteneri de afaceri ai Societății (de exemplu, furnizori de servicii IT, prestatori de servicii implicați în funcționarea, securitatea și administrarea paginii de internet, agenții de recrutare, consultanți externi, contabili, auditori).

b) în anumite circumstanțe și în conformitate cu legislația, ar putea fi necesară divulgarea datelor personale către autoritățile judiciare, administrative, ori avocați pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale în justiție, arbitraje, ori pe cale administrativa.

c) datele dumneavoastră personale pot fi comunicate în România altor companii dacă este cazul, de exemplu în scopul unei reorganizări, fuziuni, divizări, absorbții de societăți, asocieri, vânzări, transfer, lichidare sau faliment, ori altor companii din grupul CON-A, în scopuri administrative interne, auditare, etc. etc. Nu sunt transferate datele dumneavoastră către o țară terță sau o organizație internațională. Astfel de transferuri, dacă va fi cazul, vor fi efectuate de către Societate doar cu respectarea prevederilor RGPD în vigoare și a legislației secundare privind protecția datelor personale.

6. Durata prelucrării

6.1 Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară îndeplinirii scopurilor menționate mai sus și/sau pe durata impusă de legislația aplicabilă, iar ulterior pentru îndeplinirea unor obligații legale ale Societății, ori conform politicii Societății, ori pentru documentarea și exercitarea dreptului la apărare al Societății în justiție, arbitraje ori pe cale administrativa, ori pentru îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare.

6.2 În cazul în care recrutarea are succes, datele personale colectate vor deveni parte a dosarului de personal necesar pentru încheierea contractului individual de muncă și vor fi prelucrate de către noi conform Notei de informare privitoare la prelucrarea datelor personale ale salariaților noștri (notă de informare care vă va fi prezentată dacă recrutarea are succes).

6.3 Dacă (i) recrutarea pentru un post în Societate a eșuat, sau (ii) dacă nu există o poziție deschisă de recrutare în Societate pentru postul vizat de către dumneavoastră, dar totuși am primit date personale de la dumneavoastră în calitate de candidat pentru o eventuală recrutare („candidatură speculativă”), vom șterge datele dumneavoastră primite în scopul recrutării în termen de 180 de zile calendaristice de la data la care recrutarea a eșuat, ori de la data la care am primit aceste date de la dumneavoastră (în cazul candidaturii speculative), cu excepția situației în care suntem nevoiți a documenta și apăra pe cale judiciară sau administrativă drepturile Societății în legătură cu această recrutare. Totuși, pentru a putea documenta și apăra pe cale judiciară sau administrativă drepturile noastre în legătură cu această recrutare, vom păstra pentru o perioadă de 3 ani  următoarele date personale: numele și prenumele dumneavoastră, datele de contact furnizate de către dumneavoastră și postul pentru care ați aplicat.

6.4 În cazul în care recrutarea pentru un post în Societate a eșuat, sau nu există o poziție deschisă de recrutare în Societate pentru postul vizat, dar: (i) sunteți de acord sa păstrăm datele dumneavoastră personale pentru campanii de recrutare viitoare ce pot sa apară în Societate, ori (ii) sunteți de acord să transferăm datele dumneavoastră personale către alte societăți din grupul de firme CON-A pentru ca aceste societăți să analizeze dacă este posibilă recrutarea dumneavoastră la o altă societate din grup, vă vom solicita consimțământul în aceste scopuri prin formularele existente la sediul nostru sau la punctele de lucru ale societății noastre ori pe pagina noastră de internet www.cona.ro.

7. Drepturile dumneavoastră

7.1 În calitatea dumneavoastră de persoană vizată, RGPD vă oferă o serie de drepturi, printre care: a) dreptul la informare și transparență; b) dreptul de acces; c) dreptul la rectificare; d) dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); e) dreptul la restricționarea prelucrării; f) dreptul la opoziție; g) dreptul la portabilitatea datelor; h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

7.2 Nu luăm decizii individuale automatizate cu privire la dumneavoastră.

7.3 În cazul în care o anumită prelucrare de date personale descrisă anterior se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment, printr-o cerere scrisă trimisă la adresa de la art. 7.5 de mai jos, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

7.4 Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, refuzul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea încheierii/executării contractului ori imposibilitatea îndeplinirii de către Societate a scopurilor de prelucrare (nu putem prelucra candidatura dumneavoastră).

7.5 Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră sau dacă aveți întrebări cu privire la această Notă de informare sau cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta printr-o solicitare scrisă la:

în atenția: Responsabilului cu protecția datelor

adresa Șelimbăr, Str. Mihai Viteazu nr.2B, Jud. Sibiu.

e-mail: dataprotection@con-a; fax: 0269/560306

7.6 Dacă doriți să depuneți o reclamație legată de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta în scris, la adresa de la punctul 7.5 de mai sus. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor. Informații suplimentare în legătură cu procedura reclamațiilor puteți găsi pe pagina de internet a Autorității de supraveghere.

8. Schimbări în prezenta notă de informare

8.1 Data ultimei revizuiri a prezentei Note de informare este indicată mai jos. Dacă va fi necesar în orice moment în viitor, de exemplu pentru a reflecta modificările implementate în măsurile noastre de protecția datelor, ori schimbările legislative, vom actualiza și modifica în mod corespunzător prezentul document, cu efect pentru viitor.

 

Versiunea: 01/25.05.2018